7 Isi Kandungan Al Quran, Yuk Jadikan Pedoman dan Petunjuk Hidup

Notification

×

Iklan

Iklan

7 Isi Kandungan Al Quran, Yuk Jadikan Pedoman dan Petunjuk Hidup

Sabtu, 14 Januari 2023 | 22:30 WIB Last Updated 2023-01-14T15:30:00Z

 Al Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah SWT melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia.


Al Quran diturunkan secara berangsur angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Isi kandungan Al Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia.


Al Quran merupakan pedoman dan petunjuk hidup dalam menjalani kehidupan di dunia maupun akhirat. Al Quran sebagai sumber hukum utama islam yang setelahnya ada hadis, ijma dan qiyas.


Maka dari itu, isi kandungan dalam Al Quran sangat penting untuk diketahui dan diamalkan dalam menjalani kehidupan agar mendapat petunjuk di jalan yang lurus, yang dapat membantu bahagia di dunia dan akhirat.


Berikut 7 isi kandungan dalam Al Quran.


1. Akidah

Akidah berarti keyakinan, kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan.


Keyakinan kepada Allah SWT sebagai satu satunya tuhan dengan segala kuasa dan kebesarannya


Akidah berkaitan dengan keimanan, sebagaimana terdapat rukun iman. Iman kepada Allah SWT, iman kepada malaikat, iman kepada kitab - kitab Allah SWT, iman kepaa rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar.


Ilmu yang mempelajari tentang keimanan disebut dengan ilmu tauhid atau ilmu kalam.


2. Ibadah

Ibadah secara istilah berarti bentuk penghambaan seorang manusia kepada Allah SWT. Ibadah adalah segala perkara yang Allah SWT cintai, baik secara dzahir maupun batin.


Ibadah berkaitan dengan amaliah khususnya ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah SWT. Seperti salat, puasa, zakat, dan haji.


Sementara ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fiqih.


3. Akhlak

Akhlak merupakan tingkah laku, perangai seseorang yang muncul oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan sesuatu.Akhlak berkaitan dengan moral atau perilaku manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.


Seperti, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap sesama muslim, akhlak terhadap non muslim, akhlak bertetangga, aturan berbusana dan lain-lain.


4. Kisah Sejarah

Al Quran mengungkapkan kisah sejarah agar umat muslim dapat mengambil pelajaran dan hikmah pada umat terdahulu.


Seperti kisah sejarah para nabi dan rasul terdahulu, kisah umat yang taat seperti Ashhabul Kahfi dan Ratu Saba. Kaum durhaka seperti kaum Tsamud, kaum Ad, Fir'aun, Namrud dan lain-lain.


5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ayat dalam Al Quran banyak mengisyaratkan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi, menghimbau manusia mengembangkannya guna kemaslahatan dan kemajuan manusia. Seperti dalam bidang astronomi, kedokteran, pertanian.


Misalnya teori tentang penciptaan alam, langit dengan atmosfirnya sebagai atap untuk melindungi bumi, manusia berasal dari satu sel sperma, sidik jari, manfaat besi bagi kehidupan, antariksa dan lain-lain.


6. Muamalah

Muamalah adalah suatu yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia dan manusia dengan alam sekitarnya.


Yang termasuk dalam tuntunan muamalah ini antara lain :

Hukum perkawinan (Munakahat)

Hukum mawaris (Faraidh)

Hukum pidana (Jinayat)

Hukum perdata (denda)

Hukum jual-beli dan perjanjian

Hukum tata negara

Hukum makanan dan penyemblihan

Hukum peperangan (jihad)


7. Janji dan Ancaman

Janji pahala bagi orang yang percaya dan mau mengamalkan isi Al Quran dan ancaman siksa bagi orang yang mengingkari.Tidak ada keraguan dalam Al Quran, kitab suci terakhir akan selalu relevan dengan segala waktu dan tempat.


Demikian 7 isi kandungan dalam Al Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup untuk dipahami dan diamalkan.